Over ons

over ons

Naam van de stichting:

Stichting Future Children! werkt onder haar eigen naam, maar mogelijk ook onder de namen van de projecten die zij ondersteunt., zoals  bijvoorbeeld KITOS (kids to school). Bij alle projecten wordt wel vermeld dat zij ondersteund wordt door Stichting Future Children!


RSIN / fiscaal nummer

Het fiscale nummer van de stichting is 8537 80 122.


Adres

Het (correspondentie)adres van de stichting is:

Framboos 2

3903 EG  Veenendaal


Doelstelling


De missie

Future Children! wil zich richten op de verbetering van de leefomstandigheden en ontwikkelingskansen van kinderen waar ook ter wereld. Het bieden van mogelijkheden tot een waardig en zelfstandig leven.


De doelgroep

De doelgroep is kinderen in de ruimste zin van het woord. Kinderen de meest kwetsbare groep in onze samenleving. De vaders en moeders van de toekomst. Hierbij speelt afkomst, huidskleur en religieuze achtergrond geen enkele rol.


Uitgangspunten

Het uitgangspunt van de stichting is dat ieder kind recht heeft op gelijke kansen. Hierbij dient allereerst te worden voldaan aan de basisbehoeften: liefhebbende verzorgers, onderdak, een goede opleiding, gezondheidszorg en voeding.


Winstoogmerk

De stichting sluit uitdrukkelijk het maken van winst uit. Alle inkomsten worden ingezet om de missie te doen slagen.   


Hoofdlijnen  beleidsplan

In het beleidsplan is naast de doelstelling o.a. opgenomen:


3.1 De strategie en realisatie van de missie

Door overal waar mogelijk inclusief gebruikmakend van sociaal media bekendheid geven aan het bestaan van de stichting en haar doelstelling. Laten zien wat er nodig is, hoe rijk wij zijn en wat ieders bijdrage zou kunnen zijn. De missie is feitelijk dan pas geslaagd als alle kinderen op aarde naast hun bestaansrecht ook een zelfstandige toekomst kunnen verwerven. Aanpak van onrechtvaardigheid en ongelijke verdeling van de bronnen is een eerste aanzet.


5.1 Vermogensopbouw

Door fondsenwerving wordt het vermogen van de stichting opgebouwd. Dit kunnen zijn eenmalige acties zoals bv. benefietconcerten, sponsorloop, marktverkopen, flessenacties. Daarnaast wordt gezocht naar sponsoren voor eenmalige- of doorlopende bijdragen. Het werkgebied is in 1e instantie binnen de kring van het Apostolisch Genootschap (17.000 leden). Daarnaast wordt er een bijdrage aangevraagd en veelal verkregen van de stichting WereldWijd voor Kinderen. Een organisatie met min of meer dezelfde achtergrond.


5.2 Bestedingsbeleid

De stichting zal de haar ter beschikking gestelde middelen met betrouwbaar beleid en vanuit het in de stichting gestelde vertrouwen van de gulle gevers besteden. Meer uitgeven dan er binnen is gekomen is uitgesloten. In principe wordt alles wordt binnen komt besteed aan de doelen/projecten. Uitsluitend de gemaakte kosten in directe relatie tot de stichting en of het verkrijgen van de middelen, zullen door de stichting worden gezien als noodzakelijke uitgaven anders dan aan de projecten.


Beloonbeleid

Het bestuur ontvangt geen vergoeding of beloning.De volgende functies in het bestuur worden vervuld:Voorzitter:

Dick van HarnMotivatie:

Vanuit het gevoel van samen delen van mijn rijkdom ontstond het plan om samen met gemotiveerde mensen iets te willen betekenen voor diegenen die het minder hebben en dit in het bijzonder toegespitst op kinderen. Samen werken aan een menswaardiger wereld met als motto: Samen delen, geven van mijn rijkdom, een toekomst voor elk kind!!!Penningmeester:

Arjan KnolMotivatie:

Graag wil ik door mijn vrijwilligerswerk voor Stichting Future Children! mijn steentje bijdragen aan een betere wereld voor kinderen.Secretaris:

vacant


Motivatie:

volgtBestuurslid:

Piet Sluimer


Motivatie:

Het mag niet zo zijn dat de kansen die een kind in het leven krijgt afhangt van de plaats waar zijn wieg gestaan heeft. Ik wil eraan werken dat die afhankelijkheid verdwijnt. Een beetje naïef, hoor ik u zeggen. Nou, dan maar naïef!Bestuursleden

Stichting Future Children! - Framboos 2 - 3903 EG  Veenendaal

T 03 18 51 51 71  -   06 30 05 05 58  -  info@futurechildren.nl   -   NL 36 RABO 0184875684